Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.custommadeknee.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) oraz Rejestracji Uczestnictwa w Konferencji pod nazwą: Custom Made Day – Knee.
 2. Serwis prowadzi firma Medisfera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez:
  1. wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@medisfera.pl,
  2. pod numerem telefonu: +48 502 646 723, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.custommadeknee.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.custommadeknee.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dokonywać rejestracji na Konferencję, skontaktować się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

Usługodawca – Medisfera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000659104, prowadząca działalność pod adresem ul. Bruzdowa 60F, 02-991 Warszawa, NIP 9512427309, REGON 366365063;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie;

Uczestnik Konferencji/Uczestnik – osoba uprawniona do uczestnictwa w Konferencji, spełniające formalne wymogi rejestracyjne wskazane w opisie Konferencji;

Konferencja – stacjonarne wydarzenie o charakterze szkolenia, kursu, warsztatów, sympozjum lub innego typu wydarzenia o charakterze naukowym, szkoleniowym lub innym, zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie, na które Użytkownik może dokonać rejestracji (dalej jako: "Rejestracja" lub ,"Rejestracja Uczestnictwa") za pośrednictwem stron Serwisu;

Formularz Rejestracji – określona co do formy przez Usługodawcę elektroniczna wersja interaktywnego formularza pozwalająca Użytkownikowi na Rejestrację Uczestnictwa w Konferencji;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość rejestracji Uczestnictwa w Konferencji, możliwość kontaktu z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, za wyjątkiem Rejestracji Uczestnictwa w Konferencji, o którym mowa w pkt. V niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. Przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności informacji o programie, terminie i miejscu oraz zasadach uczestnictwa w Konferencji, oraz innych informacji prezentowanych w Serwisie;
  2. Kontakt z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie;
  3. świadczenie Usługi Newsletter.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez nich adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej i aktywować odpowiednie pole w Formularzu Rejestracji Uczestnictwa. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 6. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.

V. REJESTRACJA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom Rejestrację Uczestnictwa w Konferencji. Szczegółowe informacje o programie danej Konferencji, czasie jej trwania, zakresie oraz koszcie uczestnictwa zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi na stronach internetowych Serwisu, w opisie Konferencji.
 2. Informacje o możliwości rejestracji na Konferencję stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. W celu Rejestracji Uczestnictwa, Użytkownik uzupełnia pola Formularza Rejestracji oznaczone jako obowiązkowe. Rejestracja zostaje złożona Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy odpłatnego uczestnictwa w Konferencji. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle Użytkownikowi potwierdzenie przyjęcia Rejestracji Uczestnictwa, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 4. Poprzez dokonanie Rejestracji Uczestnictwa, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Uczestnikiem Konferencji może być Użytkownik, który w szczególności:
  1. spełnia wymogi podane każdorazowo w opisie Konferencji, w szczególności zależnie od charakteru danej Konferencji jest osobą wykonującą zawód medyczny, będącym lekarzem lub lekarzem dentystą w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi bądź inną osobą związaną zawodowo z tematyką Konferencji,
  2. dokonał Rejestracji Uczestnictwa oraz dokonał zapłaty opłaty za uczestnictwo, w wysokości wskazanej w Serwisie.
 6. Informacja na temat kręgu podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w Konferencji jest każdorazowo umieszczana na stronie internetowej Serwisu oraz w opisie Konferencji dostępnej w Serwisie.
 7. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami, Usługodawca ma możliwość dokonania weryfikacji spełnienia wymogów, o których mowa w ppkt. 5 powyżej. Usługodawca może też celem weryfikacji takiego Użytkownika zażądać od niego przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji.
 8. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenie uczestnictwa w Konferencji. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty. W stosunku do Przedsiębiorców Usługodawca może posługiwać się cenami netto.
 9. Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Usługodawcy.
 10. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia niezbędnych do Rejestracji danych, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o przekazanie brakujących danych lub informacji kontaktując się z nim e-mailowo lub telefonicznie, na podane w Formularzu Rejestracji dane. Rejestracja jest w takim przypadku uzależniona od przekazania przez Użytkownika brakujących danych lub informacji.
 11. Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności za Konferencję w terminie wskazanym w Serwisie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego i anulować Rejestrację Użytkownika.
 12. Usługodawca może przewidzieć, że Rejestracja Uczestnictwa w Konferencji, może obejmować również inne dodatkowe odpłatne opcje, takiej jak posiłki czy nocleg, których koszt zostanie każdorazowo podany w Serwisie. Użytkownik może dokonać zamówienia dodatkowych opcji, o których mowa w niniejszym punkcie, kierując się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW I UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jak również poprzez usunięcie Konta w Serwisie.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w następujących przypadkach:
  1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach rejestracji, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 5. Uczestnikiem Konferencji może być wyłącznie osoba, której dane podano podczas Rejestracji.
 6. Każdy Zarejestrowany Uczestnik Konferencji, otrzymuje po przybyciu na Konferencję imienny identyfikator, który ze względów bezpieczeństwa oraz organizacyjnych powinien mieć przy sobie oraz posługiwać się przez cały czas trwania Konferencji.
 7. W przypadku nieobecności Uczestnika na Konferencji, uiszczona przez Uczestnika opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

VII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Medisfera Sp. z o.o., ul. Bruzdowa 60F, 02-991 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: biuro@medisfera.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Medisfera Sp. z o.o., ul. Bruzdowa 60F, 02-991 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: biuro@medisfera.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

Załączniki do pobrania:

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy świadczenia usług
Formularz reklamacji usługi
Lista dostawców

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.